Privacy verklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘Verordening’ of ‘AVG’) rechtstreeks van toepassing in alle lidstaten van de Europese Unie. De Verordening is de opvolger van de Wet bescherming persoonsgegevens in Nederland. Het doel van de Verordening is om twee belangen te waarborgen: 
1. de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van hun gegevens en 
2. het vrije verkeer van persoonsgegevens binnen de Europese Unie.
Door deze nieuwe wet is het belangrijk - zowel voor u als voor mij - dat u weet wat ik als pedicure voor het uitvoeren van een verantwoordelijke voetbehandeling over u vast moet leggen. Met deze verklaring geeft u mij voor het noteren en bijhouden van bepaalde persoonsgegevens, toestemming vanaf moment van aanvang diensten tot wanneer u aangeeft geen gebruik meer te maken van de diensten van de Pedicurepraktijk "Het Voeteneindje".

Verantwoordingsplicht
De verantwoordingsplicht houdt in dat pedicurepraktijk "Het Voeteneindje" moet kunnen aantonen dat de verwerkingen van uw gegevens aan de regels van de AVG voldoen. Pedicurepraktijk "Het Voeteneindje" moet bijvoorbeeld kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet, zoals:

Rechtmatigheid:
Door het ondertekenen van de Privacyverklaring kan pedicurepraktijk "Het Voeteneindje" aantonen dat de geregistreerde gegevens rechtmatig zijn verkregen.

Transparantie:
In de privacyverklaring staat eenduidig aangegeven op welke wijze de gegevens worden geregistreerd en op welke wijze u deze gegevens kunt raadplegen en of wijzigen.

Doelbinding:

Doelbinding betekent: Welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en heb je ze daar ook voor gekregen? (Toestemming). 
In de privacyverklaring staat aangegeven welke gegevens, voor welk doel en door deze verklaring te tekenen wordt toestemming gegeven voor de verwerking van de gegevens.

Juistheid:
Door u de mogelijkheid te bieden de gegevens te kunnen raadplegen/wijzigen kan de pedicurepraktijk "Het Voeteneindje" u de mogelijkheid bieden de juistheid van de gegevens te controleren.

Bewaartermijn gegevens 
De door u verstrekte gegevens worden door mij bewaard op een klantenkaart, Pedicurepraktijk "Het Voeteneindje" maakt geen gebruik van digitale systemen om deze gegevens te registreren/bewaren. Op het moment dat u aangegeven hebt geen gebruik meer te willen maken van mijn diensten zal Pedicurepraktijk "Het Voeteneindje" deze klantenkaart vernietigen. De registratie van de door u gemaakte afspraken dient Pedicurepraktijk "Het Voeteneindje" conform regelgeving 7 jaar te bewaren. Ook deze gegevens worden niet digitaal bewaard.

Recht op inzage
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te verwijderen. Tevens heeft u het recht om eventuele toestemmingen voor gegevens bewerking in te trekken.

Delen van gegevens aan derden
Gegevens die door u aan de Pedicurepraktijk "Het Voeteneindje" worden verstrekt, worden onder geen enkele voorwaarde aan derden binnen en buiten de EU verstrekt/gedeeld.  

Beveiliging van gegevens
Pedicurepraktijk "Het Voeteneindje" neemt de bescherming van uw gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u hierover vragen heeft kunt u deze bij mij kenbaar maken.

Klacht indienen
U heeft het recht een klacht in te dienen over uw verwerking bij de Autoriteit Persoonsgegevens aangaande de verwerking van uw persoonsgegevens.